Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu

WERSJA STRONYKONTRASTOWA MONO
 1. Dane kontaktowe

  Adres:
  ​95-100 ZGIERZ, UL. DŁUGA 56

  Numer telefonu / FAX:
  ​42 716-42-13, 693-003-064, fax 42 716-65-90

  Godziny pracy Ośrodka:
  od poniedziałku do piątku: 8:00 - 16:00

  Świadczenia rodzinne:
  wtorki: 8:00 - 17:30
  pozostałe dni: 8:00 - 15:30

  Przyjęcia interesantów:

  Dyrektor:
  wtorki, godz. 10:00 - 12:00

  Kierownik Działu Pracy Socjalnej:
  wtorki, piątki, godz. 10:00 - 12:00

  Kierownik Działu Świadczeń:
  wtorki, godz. 10:00 - 14:00

 2. Aktualności

 3. Zamówienia publiczne

  Dokument z dnia: 2019-04-25
  Data zakończenia: 2019-05-06
  Status zamówienia: Aktywne
  Dokument z dnia: 2019-04-17
  Data zakończenia: 2019-04-10
  Status zamówienia: Zakończone
 4. Okres zasiłkowy 2018/19

  Okres zasiłkowy 2018/2019

  Przypominamy o nowym okresie zasiłkowym, który rozpoczyna się dla funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych w październiku, dla świadczeń rodzinnych w listopadzie

  Wypełnione i kompletne wnioski przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018r.

  Więcej informacji: Dane kontaktowe

Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach projektu „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”
Data zakończenia: 2019-05-06
Status zamówienia: Aktywne

Termin składania ofert upływa: 06.05.2019r. godz. 09:00.

Załączone pliki

Typ dokumentu:

1. Ogłoszenie

- Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ oraz załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

- Formularz oferty

- Klauzula informacyjna RODO

- Wstępne oświadczenie Wykonawcy o wykluczeniu

- Wstępne oświadczenie Wykonawcy o warunkach udziału w postępowaniu

- Oświadczenie o grupie kapitałowej

- Potencjał wykonawczy

- Oświadczenie o stanie zdrowia

- Ogólne warunki umowy

 

 

ZP400PodgladOpublikowanego.htm

 

 



Ogłoszenie nr 540480-N-2019 z dnia 2019-04-25 r.
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu: Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach projektu „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
„Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotneO zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, krajowy numer identyfikacyjny 42748300000000, ul. ul. Długa  56 , 95-100  Zgierz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 427 164 213, e-mail magdalena@mopszgierz.pl, faks 427 166 590.
Adres strony internetowej (URL): www.mopszgierz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.mopszgierz.pl/zamowienia-publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Oferta winna być złożona w nieprzezroczystym opakowaniu (np. w kopercie zewnętrznej) w sposób określony w SIWZ
Adres:
MOPS w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. Długa 56 pok. 10 (sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach projektu „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”
Numer referencyjny: EFS1.26.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej na potrzeby projektu „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”. 1. Zamówienie będzie realizowane w związku z realizacją projektu „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. 2. Zamawiający zakłada wyłonienie 4 Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych. Jeden Asystent będzie świadczył usługę dla maksymalnie 7 osób niepełnosprawnych, w maksymalnym wymiarze 160 godzin miesięcznie. 3. Podstawą świadczenia usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej jest umowa zlecenie. 4. Cel i zakres usługi: 1) Usługa asystencka obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego niezbędnych do aktywnego funkcjonowania: a. społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach. Spędzanie czasu wolnego, w tym: wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy); b. zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach); c. edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki). 2) Usługa asystencka może obejmować elementy usług opiekuńczych o charakterze towarzyszącym. Zleceniobiorca nie może wykonywać czynności medycznych oraz zadań z zakresu rehabilitacji zdrowotnej, jeżeli nie ma do tego wymaganych uprawnień i odpowiedniego przygotowania medycznego. 3) Usługa jest świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością. 4) Asystent ma prawo odmówić zrealizowania usług: a. w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu Osoby Niepełnosprawnej jak i Asystenta; b. w przypadkach, w których okoliczności wskazują na możliwość łamania przepisów prawa. 5) Zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz prawa osoby z niepełnosprawnością będą określone w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy osobą z niepełnosprawnością (lub jej opiekunem prawnym), asystentem i podmiotem realizującym wsparcie w postaci usługi asystenckiej. 6) Zamawiający ma prawo do dokonywania kontroli przebiegu i sposobu wykonywania usługi asystenckiej. Kontrola przysługuje Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom w miejscu realizacji umowy. 7) W przypadku nienależytego wykonania usługi asystenckiej, w szczególności nie realizowania usług zgodnie kontraktem oraz z harmonogramem przy jednoczesnym nieinformowaniu Zamawiającego o problemach wynikłych podczas wykonywania usługi Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 8) Realizując usługi Asystent kieruje się poniższymi zasadami: a. zasada akceptacji - oparta na zasadach tolerancji, poszanowania godności swobody wyboru wartości i celów życiowych osób niepełnosprawnych, b. zasada indywidualnego podejścia do osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem jej praw i potrzeb, c. zasada poufności - respektowania prywatności i nieujawniania informacji uzyskanych od osób niepełnosprawnych bez jego wiedzy i zgody osobom trzecim (z wyłączeniem wyjątków wynikających z przepisów obowiązującego prawa), d. zasada prawa do samostanowienia - prawo osoby niepełnosprawnej do wolności i odpowiedzialności za swoje życie (z wyłączeniem sytuacji zagrożenia zdrowia i życia), e. zasada obiektywizmu (nieoceniania) - wszechstronne, oparte na profesjonalnej wiedzy rozpatrywanie każdej sytuacji, nie dokonywanie osądów podczas analizy sytuacji, f. zasada dobra rodziny i poszczególnych jej członków - uwzględnienie podczas realizacji usług korzyści poszczególnych członków środowiska rodzinnego osoby niepełnosprawnej. 9) Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć usługi rzetelnie, w terminie, z zachowaniem należytej staranności, przy pełnym wykorzystaniu swojej wiedzy. 5. Termin wykonania usługi: czerwiec 2019 r. - styczeń 2022 r. 6. Miejsce świadczenia usług: teren Gminy Miasto Zgierz. 7. Warunki udziału w postępowaniu: 1) Wymagania obligatoryjne: a) stan zdrowia pozwalający na świadczenie usługi – oświadczenie Załącznik do WZP-8, b) wykształcenie min. zawodowe, c) przystąpienie do testu psychologicznego przeprowadzanego przez Zamawiającego, za pomocą którego badane będą predyspozycje osobowościowe oraz kompetencje społeczne potencjalnego Zleceniobiorcy oraz w drugim etapie do rozmowy indywidualnej z psychologiem zatrudnionym w ramach projektu na potrzeby rekrutacji kandydatów na Asystentów Osobistych Osób niepełnosprawnych. 2) Przed przystąpieniem do wykonywania czynności Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej Zamawiający wymaga od kandydatów zamiennie: a. doświadczenia (minimum rocznego) w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowych, wolontariackich lub osobistych, wynikających z pełnienia roli opiekuna faktycznego, b. lub ukończenia minimum 60-godzinnego szkolenia organizowanego przez MOPS Zgierz dla wybranych w niniejszym postępowaniu asystentów. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a za czas poświęcony na udział w szkoleniu Asystentowi nie należy się wynagrodzenie. 3) Pożądane cechy osobowości: a) dyspozycyjność - możliwość świadczenia usługi w porach wyznaczonych w zależności do potrzeb osoby niepełnosprawnej, tj. od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7.00 do 21.00. b) asertywność – konieczność utrzymania granic we współpracy z osoba z niepełnosprawnością; c) dyskrecja – konieczność zachowania tajemnicy informacji, dotyczących osoby niepełnosprawnej i jej otoczenia; d) wrażliwości, empatia i umiejętność współpracy z ludźmi konieczność nawiązania relacji z osoba z niepełnosprawnością i jej rodziną, zbudowania relacji opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku; e) sprawność fizyczna – warunki fizyczne umożliwiające wywiązywanie się z zadań za zakresu pomocy osobie z niepełnosprawnością; f) wytrwałość i cierpliwość – odporność na frustracje, niepowodzenia i trudności; g) samodzielność myśleniu i działaniu; h) umiejętność przewidywania konsekwencji swoich działań, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreatywność; i) umiejętność komunikacji- rozumiana jako zdolność prostego przekazu informacji dostosowanego do ograniczeń odbiorcy oraz jako zdolność wysłuchania. 8. Warunkiem świadczenia usługi asystenckiej jest uzyskanie pozytywnej opinii psychologa wystawionej na podstawie testów psychologicznych i rozmowy oraz w przypadku braku doświadczenia o którym mowa w punkcie 7.ppkt 2)a ukończenia 60-godzinnego szkolenia asystenckiego. 9. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy: 1) rzetelne wykonywanie zadań związanych ze świadczeniem usług asystenckich; 2) prowadzenie na bieżąco dziennika wykonywanych usług asystenckich warz z kartą czasu pracy (według wzoru Zamawiającego). Dziennik ma być prowadzony w formie papierowej i obejmować ewidencję i rodzaj wykonywanych działań, spostrzeżenia i ewentualne uwagi podpisane przez osobę dokonującą wpisu wraz z datą; 3) comiesięczne dostarczenie prawidłowo wypełnionej i podpisanej dokumentacji wymienionej w punkcie 9 ppkt. 2, najpóźniej do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu którego dotyczy rozliczenie, do siedziby Biura Projektu, które mieści się w Zgierzu 95-100, przy ul. Długiej 77, pok. 7A. 4) niezwłocznego informowania Zamawiającego o: a. wszelkich przeszkodach w wykonywaniu zlecenia, b. zmianach, jakie zaszły po jego stronie, w tym w odniesieniu do treści oświadczeń, jakie złożył Zamawiającemu w ofercie lub przed zawarciem Umowy. 5) przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz stosowanie szczególnej ochrony danych osobowych osób niepełnosprawnych, również po zakończeniu lub rozwiązaniu niniejszej umowy, 6) udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje organizowanych przez Zamawiającego bez pobierania za ten czas wynagrodzenia. 10. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu jak i osobom trzecim (w tym osobom niepełnosprawnym na rzecz których świadczone są usługi) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem całości lub części niniejszej umowy.

II.5) Główny kod CPV: 85311200-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-01-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy: dysponują osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, tj.: minimum 1 osobą, maksymalnie 4 osobami. Minimalne wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia pkt.7.1) od ppkt a) do ppkt c)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)






 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, stanu zdrowia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

PEŁNOMOCNICTWO do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w szczególności –do podpisania oferty wraz z załącznikami –o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę -złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. DOWÓD, w szczególności ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów, jeśli Wykonawca polega na tych zasobach. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 5,00
Wynik testu psychologicznego 95,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 


Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Każdorazowa zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. 3. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-06, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2019-06-04 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Podpisał: Ewa Lesiak
Zamieścił: Magdalena Kuberska
Dokument z dnia: 2019-04-25