Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu

WERSJA STRONYKONTRASTOWA MONO
 1. Dane kontaktowe

  Adres:
  ​95-100 ZGIERZ, UL. DŁUGA 56

  Numer telefonu / FAX:
  ​42 716-42-13, 693-003-064, fax 42 716-65-90

  Godziny pracy Ośrodka:
  od poniedziałku do piątku: 8:00 - 16:00

  Świadczenia rodzinne:
  wtorki: 8:00 - 17:30
  pozostałe dni: 8:00 - 15:30

  Przyjęcia interesantów:

  Dyrektor:
  wtorki, godz. 10:00 - 12:00

  Kierownik Działu Pracy Socjalnej:
  wtorki, piątki, godz. 10:00 - 12:00

  Kierownik Działu Świadczeń:
  wtorki, godz. 10:00 - 14:00

 2. Aktualności

 3. Zamówienia publiczne

  Dokument z dnia: 2019-04-17
  Data zakończenia: 2019-04-10
  Status zamówienia: Zakończone
  Dokument z dnia: 2019-02-11
  Data zakończenia: 2019-02-11
  Status zamówienia: Zakończone
 4. Okres zasiłkowy 2018/19

  Okres zasiłkowy 2018/2019

  Przypominamy o nowym okresie zasiłkowym, który rozpoczyna się dla funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych w październiku, dla świadczeń rodzinnych w listopadzie

  Wypełnione i kompletne wnioski przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018r.

  Więcej informacji: Dane kontaktowe

Projekt pn. "Centrum Usług Środowiskowych w powiecie zgierskim"

środa, 9 Styczeń 2019

Projekt pn. "Centrum Usług Środowiskowych w powiecie zgierskim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt pn. "Centrum Usług Środowiskowych w powiecie zgierskim" realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu – lider projektu oraz pięciu partnerów:
1.    Gmina Miasto Zgierz/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu,
2.    Gmina Miasto Głowno/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie
3.    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 
w Zgierzu 
4.    Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej
5.    Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. 

Projekt zakłada realizację dwóch celów:
1. Poprawę dostępności do usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie, w tym podniesienie jakości opieki zdrowotnej oraz standardu usług medycznych w zakresie opieki/hospitalizacji paliatywnej poprzez zagwarantowanie kompleksowych usług pacjentom, wykraczających poza standard opieki świadczonej w ramach NFZ.
2. Zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym i rodzinnym. W toku realizacji projektu nastąpi podniesienie kwalifikacji osób świadczacych usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON). Realizacja celu odbędzie się również poprzez świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, utworzenie mieszkalnictwa wspomaganego, opiekę wytchnieniową, wsparcie dla opiekunów faktycznych, usługi transportowe, usługi prawne.

Powyższe działania Lidera i Partnerów nakierowane będą na świadczenie usług w warunkach domowych na poziomie lokalnych społeczności, a także przygotowanie najbliższego środowiska społecznego do pomocy osobom niepełnosprawnym, zależnym lub niesamodzielnym. Działania w ramach projektu poprawią dostęp do usług, co pozwoli na zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niesamodzielnych, a także osób z najbliższego otoczenia.

Realizacja projektu w okresie od 01.03.2019r. do 28.02.2022r. Rekrutacja do projektu rozpocznie się 1 marca 2019r. Każdy z Partnerów będzie realizował inne zadania skierowane do osób niesamodzielnych i ich opiekunów w zakresie i w rejonie swojego działania.
Gmina Miasto Zgierz/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, jako jeden z partnerów realizując cel projektu zatrudni czterech asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej i zapewni usługi asystenta dla 25 uczestników projektu. Kandydaci na AOON, po uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa, zrealizują szkolenie składające się z 20h części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej, dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz 40h części praktycznej w formie przyuczenia do pracy. 

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej obejmować będą wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania:
- społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych), 
- zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach), 
- edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).

Zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz prawa osoby z niepełnosprawnością zostaną określone w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy osobą z niepełnosprawnością (lub jej opiekunem prawnym), asystentem i MOPS Zgierz.Usługa asystencka będzie świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością. W ramach zadania przewidziano również świadczenie usług transportowych dla uczestników projektu w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo, do szkół i placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych. 

W ramach projektu przewidziano również poradnictwo indywidualne skierowane do opiekunów faktycznych. Będzie ono polegało na możliwości odbycia indywidualnych spotkań z psychologiem, podczas których będzie można otrzymać wsparcie w radzeniu sobie z bieżącymi problemami i trudnościami, z jakimi borykają się opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. Podczas spotkań będzie można również omówić kwestie związane z poruszaniem się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych. Zaplanowano również porady prawne odpowiadające na bieżące potrzeby opiekunów i osób niesamodzielnych. Doradztwo prowadzone w formie spotkań indywidualnych pozwoli na zwiększenie dostępu do informacji obywatelskich i prawnych, co przyczyni się do zwiększenia zaradności i samodzielności opiekunów osób niesamodzielnych.