Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu

WERSJA STRONYKONTRASTOWA MONO
 1. Dane kontaktowe

  Adres:
  ​95-100 ZGIERZ, UL. DŁUGA 56

  Numer telefonu / FAX:
  ​42 716-42-13, 693-003-064, fax 42 716-65-90

  Godziny pracy Ośrodka:
  od poniedziałku do piątku: 8:00 - 16:00

  Świadczenia rodzinne:
  wtorki: 8:00 - 17:30
  pozostałe dni: 8:00 - 15:30

  Przyjęcia interesantów:

  Dyrektor:
  wtorki, godz. 10:00 - 12:00

  Kierownik Działu Pracy Socjalnej:
  wtorki, piątki, godz. 10:00 - 12:00

  Kierownik Działu Świadczeń:
  wtorki, godz. 10:00 - 14:00

 2. Aktualności

 3. Zamówienia publiczne

  Dokument z dnia: 2019-04-25
  Data zakończenia: 2019-05-06
  Status zamówienia: Aktywne
  Dokument z dnia: 2019-04-17
  Data zakończenia: 2019-04-10
  Status zamówienia: Zakończone
 4. Okres zasiłkowy 2018/19

  Okres zasiłkowy 2018/2019

  Przypominamy o nowym okresie zasiłkowym, który rozpoczyna się dla funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych w październiku, dla świadczeń rodzinnych w listopadzie

  Wypełnione i kompletne wnioski przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018r.

  Więcej informacji: Dane kontaktowe

DANE OSOBOWE

WydrukujWydrukuj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwaną dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego z siedzibą w Zgierzu przy ul. Długiej 56, reprezentowany przez Dyrektora, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: email: iodo@mopszgierz.pl, nr tel. 42 716-42-13 wew. 28, siedziba: Budynek MOPS, ul. Długa 56, pok. 8, parter.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania i/lub działań wobec Pani/Pana jako Klienta MOPS i mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym zgodnie z przepisami prawa lub podmiotom, z którymi nasz Ośrodek podpisał odpowiednie Umowy. Szczegółowych informacji w kwestii udostępniania danych można uzyskać w Ośrodku.

4. Podanie określonych danych osobywych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji szeroko rozumianych celów i działań podejmowanych przez MOPS wobec Klientów. Podanie danych osobowych w celach innych, niż ustawowe może odbywać się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o czym Klient jest informowany w jasny i zrozumiały sposób.

5. Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz podstawy prawne działania Ośrodka to:

- Art. 6 ust. 1 lit. c) i e) oraz art. 9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.).
- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
- ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
- ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
- ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
- ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem realizacji zadania i/lub działań wobec klienta.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jeśli dane zostały udostępnione na podstawie zgody,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno – archiwalnymi, nie dłużej niż do końca ustania uzasadnionego celu, w którym są przetwarzane.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.).

10. Informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych MOPS.

 

Opublikował: Kamil Wojciechowski
Data: 2018-07-31 08:27:29
Data zmianyOperacje
2018-07-31 przez Kamil Wojciechowski

Nowa wersja wpisu: Dodano adres e-mail.

aktualna wersja
2015-09-15 przez Kamil Wojciechowski

Korekta wpisu: Na przestrzeni ostatnich miesięcy dokonano zmian kilkunastu elementów wizualnych oraz uporządkowano część informacji. Nastąpiła aktualizacja treści oraz zmiany w kafelkach na stronie głównej. Dodano element "Bank Przydasi".

2015-02-18 przez Kamil Wojciechowski

Korekta wpisu: Dokonano aktualizacji treści - dotyczy informacji o funkcjach, dostępności oraz planowanych pracach.

2014-04-30 przez Kamil Wojciechowski

Zmiana wpisu: Dokonano korkekty treści.

2013-10-08 przez Kamil Wojciechowski

Zmiana wpisu: Aktualizacja informacji o serwisie.

2013-09-17 przez webmaster

Zmiana wpisu: Uzupełnienie i modyfikacja zawartości.

2013-09-13 przez Kamil Wojciechowski

Zmiana wpisu