Dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 01 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy tej energii w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie w roku kalendarzowym:

 1. dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotna – 900 kWh
 2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 1250 kWh
 3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 1500 kWh.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 01 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. , wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w ww. okresie wynosi:

 1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,37 zł miesięcznie,
 2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,80 zł miesięcznie
 3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,96 zł miesięcznie.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 01 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do dnia 30 kwietnia 2020 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

 1. kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii)

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgierzu,

ul. Długa 56, pokój nr 2 , tel. 42 716-42-13, wew. 22

poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 16:00
wtorek: 8:00 – 17:00
piątek: 8:00 – 15:00

– tam również składa się wnioski.

Druki wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Ośrodka przy ul. Długiej 56.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW:

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacany jest w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym wypłacany jest do dnia 30 stycznia.

Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacany:

 1. na rachunek bankowy osoby wnioskującej
 2. w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu przy ul. Długiej 56
 3. przekazem pocztowym (w szczególnych przypadkach)

OPŁATY:

Wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej – art. 4 zał. I p.53 pp.2 Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.

Zryczałtowany dodatek energetyczny zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest wolny od podatku dochodowego. 

PODSTAWY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.755 z późn. zm.)
 2. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. , poz. 2096 z późn. zm.)
 3. Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego od 01 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. (M.P. z 2019 r., poz. 402).
 4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1509 z późn. zm.)