Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu

WERSJA STRONYKONTRASTOWA MONO
 1. Dane kontaktowe

  Adres:
  ​95-100 ZGIERZ, UL. DŁUGA 56

  Numer telefonu / FAX:
  ​42 716-42-13, 693-003-064, fax 42 716-65-90

  Godziny pracy Ośrodka:
  od poniedziałku do piątku: 8:00 - 16:00

  Świadczenia rodzinne:
  wtorki: 8:00 - 17:30
  pozostałe dni: 8:00 - 15:30

  Przyjęcia interesantów:

  Dyrektor:
  wtorki, godz. 10:00 - 12:00

  Kierownik Działu Pracy Socjalnej:
  wtorki, piątki, godz. 10:00 - 12:00

  Kierownik Działu Świadczeń:
  wtorki, godz. 10:00 - 14:00

 2. Aktualności

 3. Zamówienia publiczne

  Dokument z dnia: 2019-04-25
  Data zakończenia: 2019-05-06
  Status zamówienia: Aktywne
  Dokument z dnia: 2019-04-17
  Data zakończenia: 2019-04-10
  Status zamówienia: Zakończone
 4. Okres zasiłkowy 2018/19

  Okres zasiłkowy 2018/2019

  Przypominamy o nowym okresie zasiłkowym, który rozpoczyna się dla funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych w październiku, dla świadczeń rodzinnych w listopadzie

  Wypełnione i kompletne wnioski przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018r.

  Więcej informacji: Dane kontaktowe

WydrukujWydrukuj

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2018/2019

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019 przyjmowane będą od dnia 01.08.2018 r. w Zgierzu, przy ul. Długiej 56, pok.7.

Przyjmowanie wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30. Wnioski on-line można składać począwszy od dnia 01.07.2018 r.

Okres świadczeniowy 2018/2019 będzie trwał od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

Wzory wniosków świadczeń z funduszu alimentacyjnego do pobrania ze strony MPiPS
Strona MRPiPS

W przypadku złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019, od dnia 01.08.2018r. do dnia 31.08.2018r. lub wniosków składanych on-line, od dnia 01.07.2018r. do dnia 31.08.2018r. - przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 października 2018r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019, od dnia 01.09.2018r. do dnia 30.09.2018r. - przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2018r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019, od dnia 01.10.2018r. do dnia 31.10.2018r. - przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia 2018r.

W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019, zostanie złożony od dnia 01.11.2018r. do dnia 30.11.2018r. - przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 stycznia 2019r.

W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019, zostanie złożony od dnia 01.12.2018r. do dnia 31.01.2019r. - przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego 2019r.

WARUNKI NABYWANIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna (art. 2 pkt 11 ustawy);
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej, do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo (art. 9 ust. 1 ustawy);
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł (art. 9 ust. 2 ustawy);
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł (art. 10 ust. 1 ustawy);


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

• Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

• Zawarła związek małżeński

W przypadku zmiany liczby członków rodziny, umieszczenia osoby uprawnionej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, lub zawarcia przez osobę uprawnioną związku małżeńskiego oraz innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwłaszcza uzyskania dochodu, uchylenia obowiązku alimentacyjnego lub zmiany wysokości zasądzonych alimentów oraz otrzymania alimentów w okresie pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, osoba uprawniona jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach organ właściwy wierzyciela.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować ustaleniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Wszelkie informacje na temat świadczeń z funduszu alimentacyjnego – składania wniosków oraz wymaganych dokumentów można uzyskać pod adresem: ul. Długa 56, pok. nr 7 lub pod niżej wymienionymi numerami telefonów: (42) 716 42 13 wew. 27 lub 693 002 044.