Informacje ogólne o funduszu alimentacyjnym

95-100 Zgierz, ul. Długa 56, pok. 7 (parter)
tel. 693-002-044, 42 716-42-13 wew. 27

Godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 16:00
wtorek: 8:00 – 17:00
piątek: 8:00 – 15:00

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00 – 15:30
wtorek w godz: 8:00 – 16:30
piątek w godz. 8:00 – 14:30.

DO POBRANIA: Wniosek o przyznanie świadczenia – strona MRPiPS

UWAGA!

ZMIANY W DOCHODZIE UZYSKANYM I UTRACONYM WPROWADZONE W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM NEGATYWNYM SKUTKOM COVID-19.

Utratą dochodu jest obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej  – zaistniałe z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Utracie dochodu, wynikającej z obniżenia wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej (w tym do poziomu 0 zł), z powodu przeciwdziałania COVID-19, podlega zarówno dochód z tzw. roku bazowego jak i dochód uzyskany po tym roku.

Wyżej wymienione regulacje są uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe: od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.09.2021r.

Utratą i uzyskaniem dochodu które należy uwzględnić przy ustalaniu lub weryfikowania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – jest dochód wynikający z wypłacanego dodatku solidarnościowego, przyznanego w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Dodatek przyznawany jest osobie, która w 2020r. podlegała ubezpieczeniu społecznemu z tytułu stosunku pracy, przez łączny okres 60 dni oraz, z którą po 15 marca 2020r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub której umowa o pracę – po dniu15 marca 2020r. uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta.

Dodatek solidarnościowy przysługuje za okres nie dłuższy niż od dnia 01.06.2020r. do dnia 31.08.2020r.

Każdy zgłaszany fakt utraty lub uzyskania dochodu należy stosownie udokumentować  (w tym również dopuszczalne jest oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia).

Pozostałe przepisy dotyczące utraty i uzyskania dochodu pozostają bez zmian.