Okres świadczeniowy 2020/2021

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 przyjmowane będą od dnia 01.08.2020 r. w Zgierzu, przy ul. Długiej 56, pok. nr 7.

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8:00 – 15:30
wtorek w godz: 8:00 – 16:30
piątek w godz. 8:00 – 14:30.

Informujemy, że wnioski on-line można składać począwszy od dnia 01.07.2020r. za pomocą następujących kanałów:

  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); 
  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl); 
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl/); 
  • bankowość elektroniczna. 

Okres świadczeniowy 2020/2021 trwa: od dnia 01.10.2020r. do dnia 30.09.2021r.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

W przypadku złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021, od dnia 01.08.2020r. do dnia 31.08.2020r., a w przypadku wniosków składanych on-line, od dnia 01.07.2020r. do dnia 31.08.2020r. przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 października 2020r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021, od dnia 01.09.2020r. do dnia 30.09.2020r. przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2020r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021, od dnia 01.10.2020r. do dnia 31.10.2020r. przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia 2020r.

W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu   alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021, zostanie złożony od dnia 01.11.2020r. do dnia 30.11.2020r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 stycznia 2021r.

W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu   alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021, zostanie złożony od dnia 01.12.2020r. do dnia 31.01.2021r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego 2020r. 

NOWOŚĆ!

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł (art. 9 ust. 2 ustawy) – kryterium dochodowe w tej wysokości ma zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy, rozpoczynający się od dnia 01.10.2020r.

Zasada „złotówka za złotówkę”

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę,

o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu  na osobę w rodzinie (art. 9 ust. 2a ustawy), a w przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust. 2a, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje (art. 9 ust. 2b ustawy).

Zmiany w dochodzie uzyskanym i utraconym, wprowadzone w związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19.

Do wniosku na okres świadczeniowy 2020/2021 należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Zaświadczenie organu egzekucyjnego prowadzonego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji;

2. W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

– zaświadczenie o stanie egzekucji w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (2019r.) wystawione przez organ prowadzący postępowanie egzekucyjne; lub

– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;

3. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (2019r.);

4. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny;

5. Kopię zaświadczenia właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie  o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (2019r.);

6. Oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej (we wniosku);

7. Kopię umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

8. Kopię umowy zawartej w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

9. Kopię odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną (jeżeli nie była dołączona wcześniej);

8. Kopie przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w 2019r., jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

10. Dokument (kopia), w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość  i rodzaj utraconego dochodu;

11. Dokument (kopia), w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy,  w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

12. Dokument (kopia), w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący  po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (jeżeli nie było dołączone wcześniej); 

 14. Kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r.  o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

15. Inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.