Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu

WERSJA STRONYKONTRASTOWA MONO
 1. Dane kontaktowe

  Adres:
  ​95-100 ZGIERZ, UL. DŁUGA 56

  Numer telefonu / FAX:
  ​42 716-42-13, 693-003-064, fax 42 716-65-90

  Godziny pracy Ośrodka:
  od poniedziałku do piątku: 8:00 - 16:00

  Świadczenia rodzinne:
  wtorki: 8:00 - 17:30
  pozostałe dni: 8:00 - 15:30

  Przyjęcia interesantów:

  Dyrektor:
  wtorki, godz. 10:00 - 12:00

  Kierownik Działu Pracy Socjalnej:
  wtorki, piątki, godz. 10:00 - 12:00

  Kierownik Działu Świadczeń:
  wtorki, godz. 10:00 - 14:00

 2. Aktualności

 3. Zamówienia publiczne

  Dokument z dnia: 2019-04-25
  Data zakończenia: 2019-05-06
  Status zamówienia: Aktywne
  Dokument z dnia: 2019-04-17
  Data zakończenia: 2019-04-10
  Status zamówienia: Zakończone
 4. Okres zasiłkowy 2018/19

  Okres zasiłkowy 2018/2019

  Przypominamy o nowym okresie zasiłkowym, który rozpoczyna się dla funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych w październiku, dla świadczeń rodzinnych w listopadzie

  Wypełnione i kompletne wnioski przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018r.

  Więcej informacji: Dane kontaktowe

WydrukujWydrukuj

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE


W 2012 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ponownie przystąpił do realizacji prac społecznie użytecznych. Dzięki wykonywaniu tychże prac nastąpiła aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, korzystających z pomocy finansowej Ośrodka oraz możliwość zapewnienia im pomocy materialnej. Do realizacji prac zostały skierowane przede wszystkim osoby biorące udział w projekcie systemowym „Jestem potrzebny, chcę być potrzebny” w latach ubiegłych.

Niektóre z osób, które w sposób zadowalający wykonywały powierzone im obowiązki zostały skierowane do placówek w celu odbycia stażu. Prace społecznie użyteczne są realizowane na podstawie porozumień zawartych w dniu 16.02.2012 r. pomiędzy Starostą Zgierskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a Gminą Miasto Zgierz reprezentowaną przez Prezydenta Miasta. Obsługa prac społecznie użytecznych została powierzona jednostce Gminy jaką jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu.

Prace społecznie użyteczne były realizowane od 01.03.2011 r. do 30.11.2011 r. w placówkach oświatowych (szkołach, przedszkolach), Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (łącznie 21 placówek). Plan potrzeb na realizację prac był złożony na 37 osób, do tychże prac zostało skierowanych łącznie 47 osób. Zdarzały się sytuacje, kiedy osoba skierowana do prac przedstawiała długotrwałe zwolnienie lekarskie lub nie zgłaszała się do prac, co powodowało skierowanie na jej miejsce innej osoby bezrobotnej z listy rezerwowej. Placówki zatrudniały również klientów wykonujących prace społecznie użyteczne na staże. Klienci MOPS wykonywali prace społecznie użyteczne na stanowiskach: sprzątaczka, pomoc kuchni, pracownik gospodarczy, pomoc w świetlicy szkolnej, pomoc w biurze.

Prace społecznie użyteczne wykonywały osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, korzystające ze świadczeń z MOPS. Klienci skierowani do wykonywania prac zachowywały status osoby bezrobotnej. Czas wykonywania prac społecznie użytecznych wynosił: w tygodniu 10 godzin, w miesiącu 40 godzin.

Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wynosiła 7,30 zł za godzinę (kwota wolna od podatku), z czego 50% refundował Powiatowy Urząd Pracy z Funduszu Pracy, 50% pokrywała Gmina Miasto Zgierz. Przy pełnym miesiącu tj. 40 godzinach, świadczenie wynosi 308 zł.

Na rok 2013 został złożony nowy wniosek na prace społecznie użyteczne. Zapotrzebowanie zostało złożone przez 27 podmiotów na 70 osób. Prace są realizowane w terminie od 1 lutego do 30 listopada 2013 roku.