Projekt „NOWY SCHEMAT – WYŻSZY STANDARD”

4 Lut 2020

W dniu 16 października 2019 r. została  podpisana umowa  o dofinansowanie projektu „  NOWY SCHEMAT – WYŻSZY STANDARD” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja             i  Rozwój  na lata 2014-2020, II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  Działanie 2.5  Skuteczna pomoc społeczna,   pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w Warszawie, a Gminą Miastem Zgierz  reprezentowaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu.  Dofinansowanie  na realizację projektu wynosi 843 895,00zł,  w tym  ze  środków europejskich  711 234,70 zł i 132 660,30 zł  z dotacji celowej.  Realizacja projektu nie zakłada wniesienia przez Gminę /OPS wkładu własnego. 
Czas realizacji  01.01.2020 r. –  31.01.2021 r.
Projekt ma na celu wdrożenie   usprawnień organizacyjnych w  Miejskim Ośrodku  Pomocy Społecznej  im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu.