Świadczenie wychowawcze 500+

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 przyjmowane będą od 01.08.2019r. w Zgierzu, przy ul. Łęczyckiej 24. Przyjmowanie wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30, a we wtorki w godz. 8:00 – 17:30.
Od 01.07.2019r. wnioski można również składać droga elektroniczną  – za pomocą następujących kanałów:

  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS); 
  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl); 
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/); 
  • bankowość elektroniczna. 

W lipcu 2019r. można składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną.

Składając wniosek drogą elektroniczną jako organ właściwy należy wybrać Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Zgierzu przy ulicy Długiej 56.

Okres zasiłkowy 2019/2021 będzie trwał od 01.10.2019 r. do 31.05.2021 r.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

Od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia w kwocie 500 zł miesięcznie bez względu na dochody rodziny.

Od 1 lipca 2019r. jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu zasiłkowego. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy
od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego.

W przypadku złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 do 31.08.2019 r. przyznanie
i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 31 października 2019r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
na okres zasiłkowy 2019/2021 w okresie od 01.09.2019 r. do 30.09.2019 r. przyznanie i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku 2019r. przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2019r.

Wszelkie informacje na temat świadczenia wychowawczego – składania wniosków wraz
z wymaganą dokumentacją będą udzielane, przy ul. Łęczyckiej 24 lub pod niżej wymienionymi numerami telefonów: 42 716-71-94, 693-002-653, 693-001-373, 693-002-483, 693-001-376

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2018/2019 przyj-mowane będą od 01.08.2018 r. w Zgierzu, przy ul. Łęczyckiej 24. Przyjmowanie wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30, a we wtorki w godz. 8:00 – 17:30.Okres zasiłkowy 2018/2019 będzie trwał od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.Gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w okresie od 01 grudnia danego roku do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł świadczenie przy-sługuje także na pierwsze dziecko. 
Gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1.200,00 zł.Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

W przypadku, gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka, wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. 

W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego w wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

Dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a także uzyskiwany z pozarolniczej działalności gospodarczej nie będzie dochodem utraconym jeżeli w okresie 3 miesięcy osoba, której dochód dotyczył zatrudni się u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy czy zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą. 

Wszelkie informacje na temat świadczenia wychowawczego – składania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją będą udzielane, przy ul. Łęczyckiej 24 lub pod niżej wymienionymi numerami telefonów: 42 716-71-94, 693-002-653, 693-001-373, 693-002-483. 

Wzory wniosków świadczenia wychowawczego do pobrania ze strony MPiPS.

Wniosek – świadczenie wychowawcze – od 1 lipca 2019 r.
Wniosek – świadczenie wychowawcze – do 30 czerwca 2019 r.

Wniosek za pośrednictwem Internetu będzie można złożyć za pomocą następujących kanałów:

  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)
  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej-  Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/)
  • bankowość elektroniczna