Zasady przyznawania alimentów

WARUNKI NABYWANIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna (art. 2 pkt 11 ustawy);
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej, do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo (art. 9 ust. 1 ustawy);
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.;
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.;

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMANTACYJNEGO NIE PRZYSŁUGUJĄ, JEŻELI OSOBA UPRAWNIONA:

 • Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo
  w pieczy zastępczej;
 • Zawarła związek małżeński

W przypadku zmiany liczby członków rodziny, umieszczenia osoby uprawnionej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, lub zawarcia przez osobę uprawnioną związku małżeńskiego oraz innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwłaszcza uzyskania dochodu, uchylenia obowiązku alimentacyjnego lub zmiany wysokości zasądzonych alimentów oraz otrzymania alimentów w okresie pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, osoba uprawniona jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach organ właściwy wierzyciela.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Do wniosku należy dołączyć (wymagane dokumenty):

 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów
  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 • zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły
  lub szkoły wyższej (w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 lat);
 • orzeczenie o niepełnosprawności (przypadku, gdy w rodzinie występuje dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności);
 • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego
  (ha przeliczeniowe) albo nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
 • kserokopię wyroku zasądzającego alimenty;
 • zaświadczenie o stanie egzekucji w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy wystawione przez organ prowadzący postępowanie egzekucyjne;
 • zaświadczenie organu egzekucyjnego prowadzonego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za dwa miesiące poprzedzające wypłatę świadczeń) lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji;
 • kserokopię karty stałego pobytu (w przypadku cudzoziemca).


(przy składaniu kserokopii dokumentów należy okazać ich oryginały)