Zasady przyznawania dodatków

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z wymienionych tytułów.

Przyznanie dodatku uzależnione jest od:

Przeciętny dochód brutto z ostatnich 3 miesięcy.

Dochód są to wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba ze zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.)

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie powinien przekraczać:

175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 1925 zł brutto)
125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (tj. 1375 zł brutto) obowiązującej w dniu złożenia wniosku (obecnie najniższa emerytura  od 1.03.2019 r. wynosi 1100 zł brutto)

 • Powierzchnie użytkowe zajmowanego lokalu

normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) nie może przekraczać:

 • 35 m2 – dla 1 osoby
 • 40 m2 – dla 2 osób
 • 45 m2 – dla 3 osób
 • 55 m2 – dla 4 osób
 • 65 m2 – dla 5 osób
 • 70 m2 – dla 6 osób,

a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2

normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. W przypadku osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez ZUS lub Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności przed 23.11.2004 r. dodatkowo należy okazać aktualne zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. W przypadku osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność została orzeczona po 23.11.2004 r., posiadających orzeczenie o niepełnosprawności należy okazać orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. W przypadku osób poruszających się na wózku inwalidzkim, zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania na wózku inwalidzkim.

dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

1) 30%

 • 45,50 m2 – dla 1 osoby,
 • 52,00 m2 – dla 2 osób,
 • 58,50 m2 – dla 3 osób,
 • 71,50 m2 – dla 4 osób,
 • 84,50 m2 – dla 5 osób,
 • 91,00 m2 – dla 6 osób, albo

2) 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%

 • 52,50 m2 – dla 1 osoby,
 • 60,00 m2 – dla 2 osób,
 • 67,50 m2 – dla 3 osób,
 • 82,50 m2 – dla 4 osób,
 • 97,50 m2 – dla 5 osób,
 • 105,00 m2 – dla 6 osób.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego do pobrania w:

 • TBS (biuro obsługi klienta)
 • Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa (czynsze)
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej (administracja)
 • dla pozostałych zarządców – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej „Dodatki Mieszkaniowe” ul. Długa 56 pok.2. tel. (0-42) 716-42-13

2. Deklaracja o dochodach do pobrania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej „Dodatki Mieszkaniowe” ul. Długa 56 pok. 2. (parter)

3. Wraz z tymi dokumentami należy przedstawić (w zależności od sytuacji rodzinnej w danym gospodarstwie domowym):

 • dowód osobisty
 • tytuł prawny do lokalu tj. przydział, decyzję, umowę najmu, akt notarialny, postanowienie sądu, wyrok eksmisji w przypadku braku tytułu prawnego.
 • Właściciel dom jednorodzinnego zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu.
 • zaświadczenia o dochodach z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę, zlecenie bądź umowę o dzieło, z pełnych 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (przychód brutto pomniejszony o koszty uzyskania i składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe). Zaświadczenia z tytułu odbywanych praktyk zawodowych
 • odcinki od rent, emerytur i świadczeń przedemerytalnych z ostatnich 3 miesięcy lub decyzje o przyznaniu i aktualnej wysokości tych świadczeń (brutto) lub zaświadczenie z ZUS o wysokości brutto w/w świadczeń
 • zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłków dla bezrobotnych (brutto) lub potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku bądź utraty statusu osoby bezrobotnej (zaświadczenia lub decyzja z terminarzem)
 • decyzje o przyznanych i wypłacanych aktualnych świadczeniach rodzinnych oraz alimentach z funduszu alimentacyjnego
 • aktualny wyrok alimentacyjny
 • zaświadczenia od komorników z ostatnich 3 miesięcy o egzekucji zasądzonych alimentów
 • zaświadczenia z wyższych uczeni o wysokości wypłacanych w ciągu ostatnich 3 miesięcy stypendiach
 • zaświadczenia o wysokości żołdu, w przypadku osób odbywających zasadniczą służbę wojskową
 • zaświadczenia o odbywaniu kary pozbawienia wolności z zakładów karnych lub o tymczasowym aresztowaniu z aresztów śledczych i o ewentualnych dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia więźniów lub aresztantów
 • zaświadczenia o dochodzie z gospodarstwa rolnego wg. hektarów przeliczeniowych
 • zaświadczenia o dochodzie z prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku braku możliwości udokumentowania dochodów, należy zgłosić się do „Dodatków Mieszkaniowych” celem złożenia stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną o źródłach utrzymywania w okresie rozliczeniowym
 • faktura za energię elektryczną w przypadku braku centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub instalacji gazu przewodowego oraz inne

Podstawa prawna:

–  Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r, poz. 2133)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 156, poz.1817 z późn. zm.),
 • Uchwała Rady Miasta Zgierza z dnia 29.01.2004 r. Nr XVI/159/04 (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 55, poz.515 z późn. zm.) 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z  2018r, poz.2096 z późn. zm.)