Zespół ds. Pomocy Rodzinie

Zespół ds. Pomocy Rodzinie od 2010 roku swoim działaniem obejmuje rodziny dysfunkcyjne, w których dzieci zagrożone są umieszczeniem w placówkach opiekuńczych lub już zostały w nich umieszczone, rodziny w których występuje przemoc domowa. Zadaniem Zespołu jest także praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz koordynacja pracy grup roboczych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Pomoc nakierowana jest na:

  • udzielanie wsparcia emocjonalnego, psychicznego i pedagogicznego,
  • wzmocnienie działań profilaktycznych, mających na celu pozostawienie dzieci w ich naturalnych rodzinach poprzez:1. Motywowanie uzależnionych członków rodziny do podejmowania leczenia odwykowego
    w Dziennym Oddziale Leczenia Uzależnień, stowarzyszeniach i grupach AA,2. Kierowanie osób i członków rodzin do Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin osób uzależnionych od narkotyków i „dopalaczy”,3. Kierowanie uzależnionych członków rodziny do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,4. Kierowanie uzależnionych członków rodziny na grupy edukacyjno-motywacyjne w Dziennym Oddziale Leczenia Uzależnień,5. Współpracę i jej rozwój z pracownikami instytucji tj. szkoły, policji, służby zdrowia, sądów, które mają kontakt z dzieckiem i jego rodziną i wspomagają działania w celu poprawy jej sytuacji,6. Kierowanie członków rodziny do specjalistów tj. psychologa, pedagoga, prawnika i terapeuty.
  • Działania edukacyjne – motywowanie członków rodziny do większej aktywności w:

1. Poprawie własnego wizerunku,

2. Poprawie higieny osobistej i pomieszczeń zajmowanych przez rodzinę,

3. Poszukiwaniu zatrudnienia, udział w szkoleniach umożliwiających nabycie lub zmianę kwalifikacji zawodowych,

4. Kontaktach z pracownikami zatrudnionymi w instytucjach działających na rzecz poprawy relacji w rodzinie,

5. Radzeniu sobie w rozwiązywaniu problemów rodziny i własnych,

6. Zwiększeniu odpowiedzialności za podejmowane decyzje,

7. Planowaniu wydatków rodziny i gospodarowania posiadanymi zasobami.

  • Działania profilaktyczne i informacyjne na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

1. Opracowanie informacji dotyczących instytucji i organizacji świadczących pomoc ofiarom przemocy i ich rodzinom,

2. Rozpowszechnianie ulotek i plakatów,

Współpraca z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną pozwoliła na uruchomienie dwóch edycji „Szkoły dla rodziców”. Ukończenie „Szkoły dla rodziców” przyczyniło się do zwiększenia wiedzy i umiejętności wychowawczych i do odzyskania w dwóch przypadkach dzieci, które były umieszczone w pieczy zastępczej.

Zespół pozyskuje odzież, obuwie, zabawki i przybory szkolne, a następnie przekazuje je najbardziej potrzebującym rodzinom. Zespół przygotowuje i realizuje również projekty socjalne.